Hành khách muốn đón một khách khác.

Đối với dịch vụ Grab thì chấp nhận hay không là tùy ý tài xế. Còn đối với GrabCar, yêu cầu này sẽ bị tính thêm phí

The passenger wants to pick up another passenger?

For Grab, this is up to the driver's discretion. For GrabCar, it will be considered as an additional stop and will be chargeable.
Được bảo trợ bởi Zendesk