Tôi có thể sử dụng số điện thoại của mình?

Có, bạn có thể sử dụng số điện thoại của mình, nhưng điện thoại thông minh của bạn cần có hệ hành Android

Can I use my own phone?

Yes you can but the phone needs to support the Android OS.
Được bảo trợ bởi Zendesk