Biểu tượng Grab của tôi màu đỏ nghĩa là sao?

Biểu tượng màu đỏ là dấu hiệu cho thấy ứng dụng không hoạt động hoặc không có tín hiệu

My logo is red, what does that mean?

Red logo means that the application has no signal and won't work.
Được bảo trợ bởi Zendesk