Tôi có được đào tạo không?

Có, bạn sẽ được tham gia các khóa đào tạo cần thiết để hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho tài xế & phổ biến các quy định

Will I be trained?

Yes, we will provide the necessary training on how to use our app and what we expect from our drivers.
Được bảo trợ bởi Zendesk