Bằng cách nào tôi có thể trở thành tài xế Grab?

Để trở thành tài xế của Grab bạn phải nộp hồ sơ ứng tuyển và đáp ứng được các điều kiện & tham gia các khóa đào tạo cần thiết.

How do I register to become a GrabDriver?

To become a Grab driver you must apply at our office and submit/comply with all the necessary requirements and training.
Được bảo trợ bởi Zendesk