Một ai đó bước vào và nói rằng việc một đồng nghiệp / bạn của anh anh đặt cuốc xe này liệu tôi có nên tiếp tục không?

Xác nhận lại danh tính của hành khách bằng cách hỏi họ thông tin về cuốc xe, (ví dụ như tên người đặt xe). Nếu không được, liên lạc với người đặt xe trước.

Someone steps in saying the booking was made by a colleague/friend?

Verify first if the person who steps in can give the correct info of the booking (e.g. name of the person who booked). If not, please call the person who booked first.
Được bảo trợ bởi Zendesk