Làm sao để tôi có thể biết hành khách đúng là khách hàng của tôi?

Gọi cho hành khách để biết thông tin chính xác về điểm đón khách. Khi đến điểm đón khách, xác nhận lại danh tính của hành khách bằng tên của họ và thông tin về điểm trả khách

How would I know if the passenger I have is the right passenger?

Contact the passenger if the pick-up point is unclear. Upon reaching the pick-up point, verify the passenger's identity using his name and drop-off location.
Được bảo trợ bởi Zendesk