Tôi nhận chuyến xe nhưng cần phải hủy vì có chuyện gấp

Vui lòng thông báo cho hành khách một cách lịch sự, xin lỗi và khuyên anh ấy đặt lại cuốc xe khác nếu vẫn có nhu cầu

I have won a bid but I need to cancel due to an emergency?

Kindly inform the passenger in a polite way, apologise and advise him to cancel and book again.
Được bảo trợ bởi Zendesk