Tôi nhận cuốc xe như thế nào?

Bạn nhận chuyến bằng cách tham gia đấu thầu cuốc xe mong muốn. Bạn có thể thắng hoặc không thắng được cuốc xe tùy vào địa điểm hoạt động của bạn

How do I get bookings?

You get bookings by bidding on the job that you want. Depending on your location, you may or may not be successful in getting the job.
Được bảo trợ bởi Zendesk