ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

  • สมาร์ทโฟน(โทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้) ในระบบปฏิบัติการ Android // Android smartphone (with mobile data connection)
  • สำเนาใบขับขี่ 1 ใบ (พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้อง) // Commercial Driver licence
  • สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (พร้อมลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้อง) // Photo copy ID card
  • สำเนาเล่มทะเบียนรถ 1 ใบ (ถ้าหากชื่อคนขับไม่ตรงกับชื่อเจ้าของรถ จำเป็นต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถพร้อมลงลายมือชื่อยินยอมให้ใช้รถมาด้วย // Vehicle registration certificate, in case is registered with other, we may required owner registration of a vehicle photo copy ID Card verified his authorization.
  • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย (ถ้าหากต้องการให้โอนเงินเข้าบุคคลอื่น กรุณานำหนังสือยินยิมบุคคลที่3มาด้วย) // Copy of Book bank


What are the requirements?

The following is required:

All driver types

  • Android smartphone (with mobile data connection)
  • Driver's licence - Photo ID
  • Third party insurance
  • Vehicle/company registration record Grab drivers only
  • Taxi vocational licence
พัฒนาโดย Zendesk