กำหนดอายุของผู้สมัครหรือไม่

ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป

Is there an age limit?

Drivers need to be at least 21 years old and above.
พัฒนาโดย Zendesk