ใบเสร็จใช้งานอย่างไร

ใบเสร็จจะถูกส่งก็ต่อเมื่อการเดินทางเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น คุณต้องใส่ค่าบริการเรียกรถและราคาตามจริงหน้ามิเตอร์

How do I use the e-receipt?

The E-receipt is being issued via email once the booking is completed.

  • Firstly enter the exact meter fare
  • Next enter the other surcharges that apply (road tolls, additional stops, parking fee, etc)
พัฒนาโดย Zendesk