ฉันใส่ค่าโดยสารผิด ฉันจะส่งใหม่ได้อย่างไร

คนขับไม่สามารถส่งใบเสร็จซ้ำได้ หากเกิดเหตการณ์เช่นนั้นให้ติดต่อ CE

I put in the wrong amount, how do I resend it?

Drivers are not allowed to resend the e-receipt, please ask the passenger to contact our Customer Service so they can resend it.
พัฒนาโดย Zendesk